Väderöarnas lotsar

Det har funnits funnits lotsar på Väderöarna sedan åtminstone 1600-talet. Anledningen till att man bosatte sig på dessa isolerade öar var det stora antalet förlisningar som förekom. Att ta vrak var en lönande sysselsättning och man kunde hjälpa nödställda samt ledsaga fartyg.

En lotsutkik har troligen funnits på Väderöarna i någon form sedan 1700-talet – men det var inte förrän 1754 som myndigheterna inrättade en lotsplats, och två av flottans båtsmän som bodde på ön utnämndes till lotsar. 1854 begärde lotsdirektören att det skulle byggas ny utkik, och den blev klar samma år. 1899 byggde man återigen en ny utkik och den står kvar även idag. Den gamla flyttades några meter och användes som förråd. Det hade diskuterats om den nya utkiken skulle placeras på Sollidsberget norr om bebyggelsen istället för på Ramnöberget, då sikten är helt fri där. Men förslaget förkastades då vägen dit är lång och besvärlig.

1930 började man istället bygga torn på utkiken för att kunna få bättre sikt. För att forsla upp byggnadsmaterialet till tornet byggde man en temporär linbana som drevs av en råoljemotor. Tornet består av betongben med ett litet hus av trä på toppen. Upp i tornet kommer man via en brant trappa som är ihopbyggd med utkikshuset. Efter att lotsplatsen lades ner årsskiftet 1966-67 har utkiken använts av försvaret som radarstation fram till nyligen. Eftersom den inte fyller någon funktion militärt idag och börjar förfalla har man beslutat riva byggnaden för att slippa renoverings- och underhållskostnader. Den ideella föreningen ”Väderöarnas lotsutkik” har dock bildats för att få överta utkiken och restaurera den.

Väderöarnas lotsutkik är ett unikt minnesmärke över lots- och sjöfartsepoken på Väderöarna och är en viktig del av kulturarvet i Sverige. Utkiken ingår i ett sammanhängande band av byggnader som uppförts på kustens yttersta och tidigare bemannade utposter, som under hundratals år spelat så stor roll för fiske och sjöfart i Skagerrak. Länken består från söder till norr av Vinga med fyr och båk, Pater Noster med fyr, Måseskär med fyr och sjömärke, Hållö med fyr, Väderöarna med lotsutkik samt Ursholmens och Nordkosters fyrbyggnader.